uaduq

PEMAKALAH DAN KAJIAN KONFERENSI INTERNASIONAL BUDAYA SUNDA (KIBS) II

In capruk on December 23, 2011 at 9:36 am

KONFERENSI INTERNASIONAL BUDAYA SUNDA II, berlangsung pada 19-22 Desember 2011, di Gedung Merdeka, Bandung.

Kajian yang dibahas dalam Konferensi Internasional Budaya Sunda II, dibagi menjadi tujuh kajian, yaitu: Kajian Bahasa dan Sastra, Kajian Kesenian, Kajian Sejarah, Filologi, dan Arkeologi, Kajian Agama, Kepercayaan, dan Filsafat, Kajian Pendidikan dan Kebudayaan, Kajian Ekonomi, Kemasyarakatan, dan Politik, dan Kajian Arsitektur dan Lingkungan Hidup.

I. BIDANG KAJIAN BAHASA DAN SASTRA

 1. Drs. Hawe Setiawan, M.Si : “The Transformation of Sundanese Epic Poetry: Revisiting Sayudi’s Madraji.
 2. Abdullah Mustappa : “Sumbangsih Mahasiswa Bumi Siliwangi pikeun Kamekaran Bahasa jeung Sastra Sunda Modern.
 3. Maryani, S.S., M.A. : “Why University Students Prefer Western Culture than Sundanese Culture? Opportunities for Implementing Sundanese Culture in Teaching English to University Students.
 4. Darpan, S.Pd. : “Maluruh Sajarah Carita Pondok Sunda.
 5. Taufik Ampera, S.S., M.Hum : “Peluang dan Tantangan Menghidupkan Kembali Bacaan Kolektif Berbahasa Sunda dalam Komunikasi Global.
 6. Teddi Muhtadin, M.Hum. : “Sajak Sunda dan Kritik Kebangsaan.
 7. Prof. Dr. Mikihiro Moriyama : “Usaha Pembinaan Identitas Bahasa Sunda dalam Perkembangan Buku Pelajaran Bahasa Sunda.
 8. Prof. Dr. Yus Rusyana : “Tugas Sarjana Sunda: Makihikeun Basa Sunda jadi Basa Paelmuan.
 9. Dra. Rinne Tanumulya: “Ngamumulé Basa Sunda di Kalangan Étnis Tionghoa.
 10. Gugun Gunardi : “Wawangsalan Bahasa Sunda.

II. BIDANG KAJIAN KESENIAN

 1. Eddy D. Iskandar : “Peranan Orang Sunda dalam Jagat Perfilman Indonesia.
 2. Arthur S. Nalan, S.Sen.,M.Hum. : “Wayang Kakufi: Menerobos Kaki Langit Peradaban Antar Bangsa (Catatan Seorang Teaterawan Sunda).
 3. Tati Narawati : “Transformasi Budaya Sunda dalam Tari Keurseus: Dulu, Kini, dan Nanti.
 4. Drs. Haryadi Suadi : “Simbolisme dalam Wayang Kulit Cirebon.
 5. Hani Kartika Ningsih dan Temmy Widyastuti : “Cinta dalam Budaya Sunda dan Barat: Analisis Perbandingan Tiga Lagu Cinta Sunda dan Lagu Barat menggunakan Fungsional Linguistik.
 6. Kathy Foley : “The Ronggeng, Wayang, the Wali, and Islam: Female Dancer-Singers-Actors and Evolving Islam in West Java.
 7. Wim van Zanten : “The Relevance of Snouck Hughronje’s recordings of Sundanese Music (1905-1906).
 8. Ray Bachtiar : “Peran Fotografer dalam Mendokumentasikan Keindahan Alam dan Budaya Sunda.
 9. Dr. Jamaludin, M.Sn. : “Estetika Sunda dan Implementasinya dalam Desain Kontemporer.
 10. Harni Kartika Ningsih dan Temmy Widyastuti : “Cinta dalam Budaya Sunda dan Barat: Analisis Perbandingan Tiga Lagu Sunda dan Tiga Lagu Barat Menggunakan Linguistik Sistemik Fungsional.

III. SEJARAH, FILOLOGI, DAN ARKEOLOGI

 1. Prof. Dr. Ietje Marlina D., M.Si. : “Gerakan Front Pemuda Sunda dan Perjuangannya di Jawa Barat Tahun 1952-1957.
 2. Prof. Dr. Dadan Wildan : “Pergulatan Persatuan Islam di Tatar Sunda.
 3. Undang A. Darsa : “Fragmen Carita Parahiyangan : Sebuah Gambaran Sistem Pemerintahan dan Model Pembagian Kekuasaaan dalam Masyarakat Sunda.
 4. Aditia Gunawan : “Membaca Sanghyang Sasana Maha Guru: Membuka Khazanah Budaya Sunda Kuna.
 5. Prof. Dr. Hasan Djafar : “Arkeologi di Tatar Sunda: Retrospek dan Prospek.
 6. Moh. Iskandar : “Dampak Gerakan Imam Kartosuwiryo bagi Masyarakat di Tatar Sunda.
 7. Dr. Andi Suwirta, M.Pd. : “Atang Ruswita, Surat Kabar Pikiran Rakyat, dan Kritik Sosial.
 8. Drs. Lutfi Yondri, M.Hum. : “Gunung Padang: Simbol Kearifan Lokal Masyarakat Masa Lalu di Tatar Sunda.

IV. BIDANG KAJIAN AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN FILSAFAT

 1. Retno Dwimarwati : “Kosmologi Sunda Islam: Drama Mun-Tangan Alif karya Hidayat Suryalaga.
 2. Usep Romli H.M. : “Qur’an Basa Sunda ti Jaman ka Jaman.
 3. Drs. Usman Supendi, M.Pd : “Makna Ritual Padi di Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sebagai Revitalisasi Nilai-nilai Ketahanan Pangan.
 4. Drs. Ira Indrawardana : “Selayang Pandang Agama Sunda Wiwitan.
 5. Maman Suharman : “Sajarah Tarjamahan Al Kitab dina Basa Sunda.
 6. Prof. Dr. Ummu Salamah : “Tarekat Tijaniyah.
 7. Drs. Asep Salahudin, M.Hum : “Akulturasi Sunda dan Tarekat: Fenomena Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Pesantren Suryalaya.
 8. Prof . Dr. Asep Saeful Muhtadi, M.Ag : “Da’wah Islam nu Napak dina Budaya Sunda: Agenda nu Kaluli-luli ku Waratsatul Anbiya.
 9. Dr. Stephanus Djunatan : “A Philosophical Interpretation of ‘Silih’ as ‘the Inter-‘: An Endorsement of Sundanese Wisdom for the Global Interaction.

V. BIDANG KAJIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 1. Prof. Dr. Aman Wirakartakusumah : “Strategi Kabudayaan Pikeun Urang Sunda dinya Nyanghareupan Dunya Global.
 2. Drs. H.D. Bastaman : “Pengembangan Pribadi Generasi Muda Sunda Melalui Pendidikan Karakter Berorientasi Budaya Sebuah Pendekatan Psikologi.
 3. Suhendi Afryanto : “Gamelan Sunda dan Pendidikan Karakter: Studi Internalisasi Nilai-nilai Kebersamaan.
 4. Evie Ariadne Shinta Dewi : “Ngalarapkeun Ajen-Inajen Budaya Sunda dina Widang Politik, Ditilik tina Perspektif Poltical Public Relation.
 5. Dadang Nurjaman : “Pembelajaran Budaya Sunda Lintas Kurikulum: Jalan Gede Revitalisasi Budaya Sunda Melalui Pendidikan.
 6. Dr. (H.C.) Ajip Rosidi : “Regenerisasi dalam Kehidupan Orang Sunda.
 7. Nenden Rikma Dewi : “Preserving Sundanese’s Philosophy of Life through the Usage of Traditional Cooking Utensils in Contemporary Life.
 8. Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. : “Pemanfaatan Budaya Sunda dalam Pendidikan Karakter Bangsa.
 9. Dr. Reiza D. Dienaputra, M.Hum. : ” Menjejaki Budaya Visual Urang Sunda: Studi Lambang-Lambang Pemerintah Daerah di Jawa Barat.
 10. Drs. Abdul Hamid, M.Hum : “Esai-Esai Kebudayaan Sunda: Tinjauan Kritis terhadap Pemikiran Muhammad Rustandi Kartakusumah.
 11. Dr. Ir. Kadarsah : “Mengelola Potensi Tatar Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya.”
 12. Yan Yan Sunarya, Biranul Anas, dan Achmad Syarief : “Pemetaan Desain Batik Priangan (Jawa Barat) Modern dalam Konteks Industri Kreatif di Bandung.

VI. BIDANG KAJIAN EKONOMI, KEMASYARAKATAN, DAN POLITIK

 1. Her Suganda : “Robohnya Lumbung Kami, Hancurnya Ketahanan Pangan Orang Sunda (Studi Kasus Petani di Jawa Barat Utara).
 2. Ir. Dadang Mohammad : “Agro Industri di Tatar Sunda: Tantangan dan Peluang Meningkatkan Perekonomian Orang Sunda.
 3. Ir. Emma Rochima, M.Si. : “Pemanfaatan Limbah Kitin Rajungan Lokal untuk Produksi Kitosan: Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Pesisir Cirebon.
 4. Fitria Lutfiyana : “Strategi Memberdayakan Etnis Sunda dalam Membangkitkan Kontribusi Perekonomian Tatar Sunda.
 5. Drs. Dede Kosasih, M.Pd : “Makna Dibalik Nama Tempat (Toponimi) Masyarakat Sunda: Suatu Tinjauan dalam Konstelasi Perubahan Struktur Sosial Budaya.
 6. Dr. Budi Rajab : “Etos Kewirausahaan Orang Sunda: Evaluasi dan Solusi.
 7. Dr. Ir. H. Dedi Rachmat, M.S. : “Mempromosikan Domba Garut: Potensi, Hobi, dan Komoditi.
 8. Ir. Entang Sastraatmaja : “Gerakan Multiaktivitas Agribisnis : Pendekatan Memajukan Pertanian Orang Sunda di Tengah Keterbatasan Lahan.
 9. Prof. Dr. Yaya Rukayadi : “Kunci (Boesen bergia rotunda (L.) Mansf. A) tina Sasakala Sunda kana Produk Kosmetik.
 10. Prof. Dr. Ganjar Kurnia, DEA : “Pasundan Pasualan Ki Sunda Kiwari.
 11. Prof. Dr. Dede Mariana : “Politik Birokrasi di Tatar Sunda.
 12. Kuntana Magnar : “Posisi Suku Bangsa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 13. Komjen. Nanan Sukarna : “Pendekatan Budaya dalam Rangka Menyelesaikan Permasalahan Keamanan di Jawa Barat.
 14. Ir. Nugraha Sahir : “Peta Energi Listrik di Tatar Sunda.
 15. Dr. Mumu Sutisna : “Pertanian Tanaman Padi di Jawa Barat.”

VII. BIDANG KAJIAN ARSITEKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

 1. Sobirin : “Bendungan-bendungan di Tatar Sunda: Antara Manfaat dan Kerugiannya bagi Masyarakat.
 2. Sujatmiko : “Batu Mulia di Tatar Sunda : Potensi, Pesona, dan Permasalahannya.
 3. Ir. Budi Brahmantyo : “Kars di Tatar Sunda: Eksploitasi yang tak Pernah Henti.
 4. Drs. T. Bachtiar : “Mata Air Egalitarian Masyarakat Sunda.
 5. Prof. Dr. Adjat Sudradjat : “Gunung Api di Tatar Sunda: Antisipasi Hidup di Daerah Bencana.
 6. Prof. Danny Hilman Natawijaya : “Gempa Bumi di Tatar Sunda: Prediksi dan Antisipasi Menghadapi Ancaman Bencana.
 7. Prof. Dr. Lambok Maringan Hutasoit : “Zona Kritis dan Zona Rusak Air Tanah Bandung : Simulasi Numerik dalam Hidrogeologi.
 8. Iman Hilman : “Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup.
 9. Budi A. Sukada : “Menemukan Kembali Jejak Arsitektur Sunda.
 10. Prof. Johan Iskandar, M.Sc., Ph.D. : “Upaya Pelestarian Ekologi di Tatar Sunda.
 11. Dr. Ir. Purnama Salura dan Rivani Chandra : “Spirit Sunda dalam Arsitektur Modern.
 12. Prof. Dr. Asep Gana : “Tanaman Obat di Tatar Sunda; Suatu Kajian Fitofarmaka.
Advertisements
 1. […] https://uaduq.wordpress.com/2011/12/23/pemakalah-dan-kajian-konferensi-internasional-budaya-sunda-kib… Like this:LikeBe the first to like this post. This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. ← Tembang Salaka Domas […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: