uaduq

sesemplékan lalakon pecinta alam

In capruk on November 18, 2011 at 1:09 pm

#1

“tong poho, jarum coklat sabos nya!”, cek dasun, si pencinta alam téa, ka babaturanana. roko téh keur bekel engké soré dasun sabatur naék ka punclut gunung kembar. hédéd cenah, di punclut nu tiis sabari ngaroko si coklat téh.

isukna, rebun-rebun, dasun sabatur-batur geus anjog ka punclut. sanggeus ngareureuhkeun palay sabari nénjo ngangsrodna panonpoé manjat bumi jeung nyaksian saeutik-saeutik halimun nyinglar, peuray, kasedek cangra jeung héab si panonpoé, dasun sabatur-batur ngajajar, ngabaredega, ngawaas ka handap, ka lemah nu upluk-aplak, satungtung deuleu.

“tuh geuning béh ditu komplék pabrik téh, katémbong kénéh ngelun pulek haseup hideung tina carobongna. pagéto urang jadikeun rarancang nu éta téh. pabrik urang jorag! urang démo! tuman. keur mah nyieun haseup sakitu mulekna, pan papanggihan urang salila ieu, maranéhna gé miceun limbah teu diolah heula, kalah langsung dikocorkeun ka wahangan!”, cek dasun panjang lebar. sumangetna ngagedur. ari leungeun kédéna mah terus teu cicing. antara curuk jeung jariji tengahna nyelap satengah batang jarum coklat nu terus, saeutik-saeutik, dihakan seuneu. tina bahamna, haseup seserebungan. di tungtung mancung sapatu gunungna, katingali dua kuntung, seuri maur.

#2

rap kaos hideung nu dina dadana ngajeblag “3r” téh dipaké. kop kana dua kantong tina keretas urut, meunang nyieun peuting tadi. gidig muru panto ka luar. “ma, kuring mangkat!”, corowok dasun, amit. teu nungguan dijawab, gidig wéh manéhna muru lapang sempur. anjog. nyampak “3r” séjén geus ngagulung. pabuis minuhan lapangan. kantong keretas gé pating keresek. sosoraan mani séah. teu lila aya nu nyorowok ngungkulan gumuruh, “hayu! jalan!”. bring “3r” ngabring, ka luar ti lapang sempur, nu harideung téh mapay-mapay jalan ngurilingan kebon raya. unggal manggih runtah nu ngagolér, di pulung. diasupkeun kana wadah keretas.

engké, sanggeus acara lekasan, runtah bakal dikumpulkeun di kantor lsm lingkungan nu ngayakeun éta acara. saterusna, runtah organik bakal diobah jadi bérak. runtah sejénna gé bakal diusahakeun dijadikeun barang nu guna deui.

ngan kajongjonan dasun ébat. kabéngbat. matana nu salilana mencrong nyiar runtah kalah nyimpang, anggur neuteup si geulis nu sarua ngilu abringan “3r”, teu pati jauh ti dasun. nu diteuteup jiga nu terus rasa, ngalieuk. prok, sapasang panon paamprok. dasun seuri, si geulis imut.

ningali panto nu geus méléngé, kawani tumuwuh. dasun muru si geulis. “acara ieu ramé ogé nya?”, cek dasun, sanggeus maranéhna padeukeut, bari nyeungir. “muhun! rame nya kang, seueur geuning nu paduli lingkungan téh”, walon si geulis dibarung imut. singetna, dasun jeung si geulis kenalan. malah caritana dasun geus ngapélan si geulis opat kali. kolot lalaki, bapana si geulis gé dina apél katilu kali geus nalék, “ari ujang leres-leres ka pun anak téh?”. nu haget pisan diwalon dasun “leres pisan pa!”.

apél kalima, dasun ngajak si geulis ka léstoran. caritana hayang roromantisan. candle light dinner cek londo téa mah. dina saku kénca calana aya cepuk nu dieusi sapasang cingcin kembar. ngan katémbong, diajak kikituan téh, si geulis anggur méré semu nu béda. henteu pati bérag, kalah siga nu bararingung.

“kunaon néng? teu seneng ku aa diajak emam di luar?”, cek dasun panasaran ningali si geulis méré semu kitu téh.

si geulis ngawaler, “sanés a, enéng téh tos saminggon ieu teu wéléh ngémutan. naha aa téh leres serius upami rusiah nu salami ieu dikemu diwartoskeun ka aa”.

“ih ari enéng, masih teu percanten ka aa? sing demi nu pang demina, aa téh deudeuh pisan ka enéng. aa pasti bakal narima enéng, boh bodasna boh hideungna. sadaya kasaéan jeung kaawonan nu nyampak di enéng bakal ditampi. sok tong asa-asa, geura wakca ka aa, naon nu jadi bangbaluh enéng téh?”.

“isin saleresna mah kedah wakca ngeunaan ieu téh, sabab rusiah ieu mung ukur enéng nu terang, sepuh enéng gé teu kantos dipasihan terang. ngan ningal kaseriusan aa, saur émutan téh aa kudu terang heula, sateuacaan urang naék ka hambalan nu langkung luhur. urang nikah. kieu a, enéng téh kapungkur basa masih sma sareng kuliah kantos tigebrus ka dunya hideung, enéng kantos jadi ungkluk. jadi hayam nu tiasa diasaan ku saban ucing nu kersa mayar. enéng téh runtah a. tah ayeuna, saentos aa terang, enéng mah pasrah kumaha aa, badé dibulé dihideungkeun gé enéng bakal nampi”, cek si geulis dumareuda. dua panonna disaput ku cai nu hérang. cai nu terus merebey, ngamalir luhur pipina, muru gadona, saterusna ngeclak maseuhan leungeun dina luhur lahunanana.

ngadéngé kitu, raray dasun ngadadak sakolébatan pias. ngan sakocépat, da laju beungeutna obah geunteul. “HAH? BARUK! jadi manéh téh ungkluk? runtah? teu sudi aing mah kudu ngawin di dinya!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: